Class 33 - mark5812

33 0XX at Derby RTC on 28th November 2003

0XXDerbyRTC28thNovember2003